De Schermer Molens Stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en sinds 1-1-’12 een culturele Anbi. Donateurs van culturele Anbi’s hebben vanaf ’12 een extra belastingvoordeel in de vorm van een verruimde giftenaftrek.

RSIN-nummer: 007807508

Contactgegevens:
Schermer Molens Stichting
Noordervaart 2
1636 VL SCHERMERHORN

Bestuurssamenstelling:

 • Noor Ney (voorzitter)
 • Sebastiaan Talsma (penningmeester)
 • Agnes de Boer (secretaris)
 • Ruud van Lier (marketing & PR)
 • Joop Krul (museummolen en bewonerszaken)
 • Nadia Kreuger (educatie)

Raad van Toezicht

 • Aldert Pilkes (voorzitter)
 • Kim Hollenberg (juridisch adviseur)
 • Simon Ruiter

Kamer van Koophandel uittreksel
Nevenfuncties bestuurders
Beleidsplan 2019-2025

Beloningsbeleid:
In de functie van molenaar-beheerder zijn 2 personeelsleden in dienst.
Baliemedewerk(st)ers, .schoonma(a)k(st)ers, onderhoudsmedewerkers en vrijwillige molenaars kunnen aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast genieten bestuursleden en de leden van de RvT geen bezoldiging.

Doelstelling:

 • Het in stand houden van windolen, die beschermd worden op grond van de monumentenwet, welke cultuurhistorische waarden bezitten in nauwe samenhang met hun biotoop en gelegen zijn in de gemeente Alkmaar.
 • Het beheren en exploiteren van een bezoekerscentrum met een museaal deel, met als thema vierhonderd jaar watermanagement in droogmakerij de Schermer.
 • Het bevorderen van het in stand houden, en waar mogelijk, het laten restaureren van eht bemalingssysteem van de droogmakerij de Schermer. 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
De activiteiten bestonden voornamelijk uit het op een financieel en economisch verantwoorde wijze in stand houden en exploiteren van 15 molens en 2 woningen alsmede de exploitatie en het beheer van het bezoekerscentrum.

Jaarverslag 2020